Personalo paieška ir atranka užtikrinant darbuotojo įsiliejimą į įmonę

Kokia nauda:

 • Gaunama profesionali žmogiškųjų išteklių atrankos paslauga ir padidėja tikimybė gauti tinkamiausius, jei atrenkami kandidatai iš ne mažiau trijų paieškos kanalų
 • Suteikiamos konsultacijos įmonei bei būsimam darbuotojui įsiliejant į įmonę bei rengiant trijų mėnesių veiklos planą
 • Konsultacijos (dvi follow-up sesijos po kandidato įdarbinimo kartu su jo tiesioginiu vadovu) pagerina kandidato adaptaciją ir įsitraukimą į įmonę bei tarpusavio komunikaciją

Kaip tai vyksta:

 • Kartu su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu aptariame personalo poreikį, kompetencijas ir reikalavimus kandidatui
 • Pasirašome personalo paieškos ir atrankos sutartį sutartai pareigybei
 • Kandidatų ieškome per ne mažiau kaip tris-keturis skirtingus paieškos šaltinius (DB bei skelbimus) ir vykdome su jais interviu
 • Pasirašius sutartį, su įmonės vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, išgryninami naujo darbuotojo darbo tikslai ne mažiau 3 mėnesiams bei aptariame įmonės darbo kultūrą
 • Po 3-4 savaičių pristatome du-trys kandidatus pagal sutartas kompetencijas bei jiems numatomus darbo tikslus
 • Atsirinkus kandidatą, įmonė su juo pasirašo darbo sutartį
 • Po dviejų darbo savaičių vyksta pirmasis follow-up susitikimas su nauju darbuotoju bei paslaugos užsakovu, kurio metu galutinai sutariama dėl trijų mėnesių tikslų, antrasis follow-up susitikimas vyksta praėjus 2 mėnesiams nuo įsidarbinimo pradžios
 • Besibaigiant bandomajam laikotarpiui įmonė/darbuotojas priima sprendimą dėl tinkamumo vienas kitam, darbuotojui likus dirbti laikoma, kad atranka įvykdyta sėkmingai
 • Nesėkmės atveju paieška ir atranka vykdoma vieną kartą papildomai

Paieškos ir atrankos metu naudojami metodai:

 • Profesionalus interviu, nukreiptas į kompetencijų ir kandidato požiūrio aiškinimąsi
 • Kalbos žinių testavimas, įvertinant skaitymo, rašymo ir kalbėsenos įgūdžius
 • Tokių profesinių žinių kaip buhalterijos, dalykinio bendravimo ir raštvedybos testavimas
 • Klientui pageidaujant gali būti atliekamas kandidato asmeninių savybių psichologinis testavimas
 • Moderacinė diskusija siekiant išsigryninti darbuotojo trijų mėnesių darbo tikslus bei įmonės lūkesčius bei vertinant įsiliejimo sėkmingumą

Paslaugos tiekėjo įsipareigojimai paslaugos vykdymo laikotarpiu:

 • Klientui atrinkti tinkamiausius kandidatus bei kol klientas nepriėmė galutinio spendimo dėl kandidatų tinkamumo, neteikti jų kandidatūrų kitiems paslaugos gavėjams
 • Suteikti visą žinomą informaciją apie kandidatą, jo darbinę patirtį, profesines, vadovavimo ir bendrąsias kompetencijas, gautas rekomendacijas bei parengti kandidato profilį
 • Pateikti kandidatų profilių palyginimą, atitikimą įmonės darbo kultūrai bei numatomiems darbo vietoms tikslams
 • Profesionaliai teikti informaciją apie klientą bei darbo vietą visiems potencialiems kandidatams bei tinkamai informuoti kandidatus apie atrankos eigą
 • Suteikti konsultacijas gryninant su nauju darbuotoju trijų mėnesių bandomojo laikotarpio tikslus arba rengiant veiklos planą
 • Klientui įdarbinus kandidatą 12 mėnesių laikotarpyje neteikti kandidatui kitų pasiūlymų bei neįtraukti į potencialių kandidatų sąrašą vykdant kitas atrankas
 • Neteikti paslaugų tarpusavyje konkuruojančioms įmonėms (įmonių sąrašas suderinamas su klientu atskirai)

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Personalo veiklos vertinimo sistemos

Kokia nauda:

 • Aiški sistema įmonei ir darbuotojams individualių tikslų formulavimui ir vertinimui
 • Susitariama su darbuotoju dėl metinių tikslų, rezultatų ir atsakomybės už juos
 • Veiklos vertinimo rezultatai parodo sėkmingus ir nesėkmingus darbuotojus

Kaip tai vyksta:

 • Parengiamas planas veiklos sistemos diegimui/tobulinimui
 • Išgryninami įmonės tikslai ir veiklos vertinimo rodikliai pareigybėms bei išdeleguojamos atsakomybės
 • Nustatomos/vertinamos pagrindinės įmonės kompetencijos
 • Aptariami pokyčiai ir laukiami rezultatai su visais vadovais
 • Darbuotojų motyvavimas susiejamas su metinių tikslų vykdymo rezultatais
 • Vykdomi metiniai/pusmetiniai pokalbiai, vertinama darbuotojų veikla
 • Vadovams arba specialistams teikiamos individualios konsultacijos ir pagalba (ne daugiau kaip penkios)
 • Parengiamos veiklos vertinimo išvados bei tolimesni pokyčiai

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Personalo adaptacijos sistemos

Kokia nauda:

 • Naujai priimtas arba į naujas pareigas paskirtas darbuotojas įvedamas tikslingai
 • Matuojami ir vertinami naujo darbuotojo arba į naujas pareigas paskirto darbuotojo darbo rezultatai
 • Vykdomas įmonę paliekančių darbuotojų atleidimo valdymas

Kaip tai vyksta:

 • Parengiamas planas adaptacijos sistemos diegimui/tobulinimui
 • Išgryninamos vadovų ir kitų specialistų atsakomybės adaptacijos procese bei parengiamas proceso aprašas
 • Aptariami pokyčiai ir laukiami rezultatai su visais vadovais
 • Trims naujai priimtiems/paskirtiems į naujas pareigas darbuotojams bei jų tiesioginiams vadovams teikiamos individualios konsultacijos ir pagalba
 • Aptariama ir aprašoma įmonę paliekančių darbuotojų atleidimo sistema, duomenų rinkimas, analizė bei išvadų teikimas

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Mokymo ir ugdymo sistemos

Teikiamos paslaugos apima dvi pagrindines sritis:

 • Lyderystės vystymo programos vadovams parengimas (kai strateginiams įmonės tikslams pasiekti būtinos kito lygio kompetencijos ir įgūdžiai)
 • Naujai priimtų darbuotojų mokymosi sistema (kai reikalinga mažiausiomis sąnaudomis ir efektyviai apmokyti vienos specialybės/pareigybės darbuotojus)

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Personalo motyvacijos ir papildomų naudų sistemos

Teikiamos paslaugos apima:

 • Esamų motyvacijos ir papildomų naudų sistemų auditas ir tobulinimo projekto parengimas
 • Naujų motyvacijos, atlygio ir papildomų naudų sistemų kūrimas įmonei, atskiroms darbuotojų grupėms/pareigybėms/grandims

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų

Kiti personalo valdymo projektai

Kiti projektai apima darbo aprašymų rengimą ir vidinės komunikacijos stiprinimą:

 • Įmonės vadovų, specialistų darbo aprašymų rengimas, atnaujinimas
 • Įmonės vertybių formavimas/atnaujinimas ir komunikavimas
 • Įmonės/naujoko darbo vadovo parengimas

Jei pasiilgote inovatyvių sprendimų, norite turėti personalą, orientuotą į sprendimus bei verslo prioritetus ir tuo pačiu išlaikyti bei motyvuoti geriausius savo įmonės darbuotojus — mūsų personalo konsultantai yra kaip tik tie žmonės, kurių darbas sukurs jūsų įmonei pridėtinę ir apčiuopiamą vertę.

Paskambinkite pirminei konsultacijai +370 698 47938 Kontaktų puslapis

į viršų